مرجع دستورات لینوکس

history

تاریخچه دستوراتی که به تازگی استفاده شده

!command number

اجرای دستوراتی که به صورت شماره گذاری شده در خروجی دستور history وجود داره

!!

آخرین دستوری که استفاده کردین

Ctrl + r

جستجو تو دستوراتی که جدیدا ازش استفاده کردید

command; command; command

اجرای دستورات پشت سرهم بدون در نظر گرفتن خروجی دستور قبلی

command && command && command

اجرای دستورات پشت سرم اگه دستور قبلی درست اجرا بشه و خروجی 0 داشته باشه

command || command || command

اجرای دستورات پشت سر هم به صورتی که حداقل یکی از دستورات به صورت موفق اجرا بشه

cat filename

متن داخل فایل رو نشون میده و به انتهای فایل می ره

cat filename | grep search search term

برای نمایش و جستجو یک کلمه درون فایل استفاده می شه

less filename

متن داخل فایل رو نشون میده و به ابتدای فایل میره

less filename / search term

نمایش متن درون فایل از ابتدا و جستجو برای کلمه مورد نظر

grep "search term" filename

برای جستجو درون فایل به کار میره دقیقا مثل cat | grep

man command

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه

tldr command

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه که از man خواناتره البته ممکنه این دستور نداشته باشید که به راحتی می تونید از مخازن توزیع لینوکستون نصب کنید

man command

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه

man command

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه

برای مشاهده راهنمای دستور استفاده میشه